klubseniora

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.paczkow.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2015-02-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo.
2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
3. Zawartość nie wyswietla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (poziomej/pionowej)
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
Oświadczenie sporządzono 2020-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 774316232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Budynek znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 27.
2. Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście główne i dwa boczne.
3. Jedno z bocznych wejśc (od placu zielonego) jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
6. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W najbliższym czasie planowane jest również przystosowanie toalety dla niepełnosprawnych.
7. W budynku nie ma windy.
8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
9. W Ośrodku Kultury i Rekreacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.